...

Nieuwe stikstofstripper op transport naar buitenland

Op maandag 30 augustus is er weer een stikstofstripper op transport gegaan naar het buitenland. Met een stikstofstripper is het mogelijk om de uitstoot van stikstof te verminderen. Met deze methode wordt stikstof uit digestaat gestript en opgeslagen als ammoniumsulfaat of -nitraat. Een stikstofstripper is een technische installatie die de stikstof uit dierlijke mest haalt en vastlegt in een grondstof voor kunstmest. Daarmee kan de stikstof uit de dierlijke mest niet meer ontsnappen naar de lucht vanuit de opslag of als het wordt uitgereden op het land. De N-stripper is  daarom ontwikkeld voor boeren met een groot mestoverschot.

Vorige slide
Volgende slide
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.