...

Nitroman

Interreg VL-NL project ‘NITROMAN’ zal de haalbaarheid van nutriëntenrecuperatie in Vlaanderen en Nederland onderzoeken

Het Interreg VL-NL project NITROMAN is een samenwerking tussen Vlaamse (Inagro, VCM vzw, UGent, PSKW, Hooibeekhoeve, PVL Bocholt en Detricon) en Nederlandse partners (NCM, DLV Advies, Rusthoeve en Strocon) om nutriëntenrecuperatie uit de dunne fractie van varkens- en rundermest in de praktijk mogelijk te maken. Het project is gestart op 1 december 2019.

Via bedrijfsbezoeken aan operationele installaties krijgen veetelers de kans om kennis te maken met twee verschillende marktrijpe technieken, namelijk stripping/scrubbing en membraantechnologie, met bijkomende aandacht voor de napolijsting van het effluent (via constructed wetlands of membraantechnologie). Er wordt een rekentool ontwikkeld om de financiële haalbaarheid van deze technieken voor individuele veetelers na te gaan. Daarnaast worden veetelers, akkerbouwers en groentetelers overtuigd van de meerwaarde van de eindproducten van deze technieken voor de teelt van (voeder)gewassen en groenten via veldproeven en uitgebreide productanalyses. Er wordt ook gezocht naar alternatieve afzetpistes voor de eindproducten. Tot slot wordt er een milieu-impactanalyse uitgevoerd, zodat de milieu-impact van deze nieuwe technieken vergeleken kan worden met huidige mestverwerkingstechnieken.

Via een klankbordgroep, die samenkomt op regelmatige tijdstippen tijdens de duur van het project (1/12/2019 – 30/11/2022), worden de knelpunten, die de transitie van de mestverwerking naar een circulaire economie momenteel nog verhinderen, aangepakt. Tot deze knelpunten, die aangepakt worden binnen NITROMAN, behoren:

  • de technologische doorontwikkeling van piloot tot volleschaal installaties;
  • de economische haalbaarheid van de technieken die niet altijd vanzelfsprekend is;
  • de afzet van de producten die niet loopt zoals het hoort o.a. omdat de wensen van de eindgebruikers nog niet duidelijk zijn;
  • de publieke draagkracht;
  • de wetgeving die vooralsnog niet altijd strookt met de transitie naar een circulaire mestverwerking.

Tot de klankbordgroep kunnen alle geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de landbouwsector (o.a. zuivelindustrie, veevoederindustrie, meststoffenindustrie), akkerbouwers, veetelers, groentetelers, de landbouworganisaties en de betrokken beleidsmakers, maar ook constructeurs van nutriëntenrecuperatietechnieken toetreden, ook tijdens de duur van het project. Naast de constructeurs die partners zijn binnen het project, kunnen dus ook andere geïnteresseerde constructeurs voordeel halen uit de besprekingen van de klankbordgroep en de resultaten van NITROMAN. Er wordt hierbij uiteraard geen bedrijfsinformatie uitgewisseld. Via de NITROMAN website (www.nitroman.be) kan u zich registreren voor de klankbordgroep, zodat u steeds op de hoogte blijft over het project en geplande bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Meer informatie over het project vindt u op www.nitroman.be en op Facebook (www.facebook.com/NITROMANproject).

Nitroman is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.