...

Projecten

Stikstofstripper

Met een stikstofstripper is het mogelijk om de uitstoot van stikstof te verminderen. Met deze methode wordt stikstof uit digestaat gestript en opgeslagen als ammoniumsulfaat of -nitraat. Een stikstofstripper is een technische installatie die de stikstof uit dierlijke mest haalt en vastlegt in een grondstof voor kunstmest. Daarmee kan de stikstof uit de dierlijke mest niet meer ontsnappen naar de lucht vanuit de opslag of als het wordt uitgereden op het land. De N-stripper is  daarom ontwikkeld voor boeren met een groot mestoverschot. 

De stikstofproblematiek is het schadelijke gevolg voor ecosystemen van een overschot aan uitstoot van reactieve stikstofverbindingen in de stikstofkringloop door menselijke toedracht. Met een N-recovery unit is het mogelijk de uitstoot van stikstof te reduceren op bedrijfsniveau. Op veel landbouwbedrijven wordt mest afgevoerd omdat de plaatsingsruimte het niet toelaat deze hoeveelheid op eigen grond uit te rijden. In veel gevallen is hierbij stikstof de beperkende factor. Na afvoer van de mest wordt er in veel gevallen chemische kunstmest aangekocht.

Een mogelijkheid om meer dierlijke mest op eigen grond uit te rijden is door een “biologische behandeling” de stikstof te oxideren. Dit kost echter veel energie en de waardevolle stikstof gaat verloren van het landbouwbedrijf.

Previous slide
Next slide

Een geslaagde stikstofverwijdering start met theoretische kennis, technische geleerdheid en doorzettingsvermogen. Het samenvoegen van de beschikbare kennis en kunde van beide bedrijven heeft geleid tot een doorontwikkeld en gepatenteerd systeem.

Samen zijn wij de totaalleverancier voor de N-recovery unit zodat de installatie vanaf het eerste moment afgestemd is op uw wensen en verwachtingen.

  • Engineering
  • Ontwikkeling
  • Productie
  • Montage
  • Service en onderhoud
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.